May 2007

วิกฤตไอทีวี

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และรศ.

ค่าเงินบาท

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2550 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี (2ม.ค.2550)

การกลับมาของหวยบนดิน

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องการกลับมาของหวยบนดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  ASTV ช่อง News 1  เมื่อวันที่ 15 ก.พ.50

คอรัปชั่นเชิงนโยบาย

ดร.เกรียงศักดิ์ ให้สัมภาษณ์รายการทีวี "นี่คือความจริง" เรื่อง คอรัปชั่นเชิงนโยบาย แก้ไขได้อย่างไร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ  ช่อง ASTV 5  วันที่ 11 มี.ค.